���������������� �1�7��������


����1�7��������:

�����������1�7������ �� �����Є1�7�1�7���Є1�7������ 

���� ������������ �1�7������������ �������� 

 

������ 

 

22 ���1�7 2008 �1�7 

 

N 01/7799-8-27 

 

�1�7�������� �� ���������� ������, ���������������ۄ1�7nbsp;

���������� �1�7�������������� 

 

����������1�7������ �� ������1�7�1�7����1�7������ ���� ������������ �1�7�����������1�7 �������� ��������, ��1�7�1�7������������ �1�7�������������� ������������1�7���������� ��������1�7�� 2 ���1�7 2008 ���� N 423 "�1�7���������1�7�������� ��1�7�������� ������������ ��������������1�7�1�7����������1�7������1�7 �1�7������������ ������-�������������� ��������1�7 �� ��������������1�7��������1�7������1�7������������1�7�1�7������������1�7����������������1�7���������� ��������1�7��1�7��1�7���������������� ������1�7��������������1�7������1�7�1�7�����������������1�7���������� ��1�7������������, ���1�7����1�7�1�7������1�7��1�7 �������������� �������� �������������� �������� �1�7��������1�7B �1�7C, �1�7����1�7��������������1�7 ������1�7������, ���������������1�7��1�7����������1�7��������1�7�1�7������ ������������1�7��������1�7���������������� ��������. 

������1�7 ���������� �1�7�1�7��1�7�1�7����������1�7������1�7 �� ���������� ���������������� ����������, �������������� �1�7������ ������������1�7���������� ���������������� �� ��������1�7���������� ��������1�7�1�7�������1�7������ "����1�7������1�7�1�7������������1�7 �1�7��������1�7���������� ��������1�7��1�7����: 

1. ���������� �������� �� ���������� ������ �1�7������ ������������1�7��������1�7���������������� ��������, ��������������1�7������1�7�1�7�����������������1�7���������� ��1�7������������, ���1�7����1�7�1�7������1�7��1�7 �������������� �������� �������������� �������� �1�7��������1�7B �1�7C �1�7������ ������������1�7������������1�7������1�7�1�7����1�7��������������1�7 

���� - ����1�7��1�7 

2. ��������1�7�� �1�7����������1�7������ �� ������1�7�1�7����1�7������ ���� ������������ �1�7�����������1�7 �������� ������1�7 �1�7����������1�7������ ������ ���������������� ����������, ��������������1�7������1�7�1�7������ �1�7��������1�7�� ������1�7�1�7������������. 

���� - �1�7������1�7����1�7�1�7������1�7����������1�7 

3. ��������1�7�� �������� �� ������������ ������������ (��������1�7 �1�7����������1�7����1�7������-�������� �� ���������������� �1�7�������������� ����1�7�������� ���������� ��������1�7 ����������1�7�� �1�7��������������1�7������ ������������ �� �������� �1�7�������� �1�7��������������1�7 

���� - �1�7������1�73 ���� �1�7������1�7��������1�7����������. 

 

������������ 

�1�7�1�7��������